ທຸກພາກສ່ວນຕ້ອງຮ່ວມມືກັນຢ່າງແທ້ຈິງ ຈຶ່ງຢູ່ໄດ້ໃນ AEC

Date: 30, Sep, 2013   Time: 11:08 am

ເຖິງ ວ່າປັດຈຸບັນ, ຫລາຍຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂອງລາວເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງທາງຊື່ສຽງ, ທຶນຮອນ ແລະ ປະສົບການ ຢູ່ໃນປະເທດ, ແຕ່ເມື່ອທຽບໃສ່ບັນດາປະ ເທດໃນພາກພື້ນ
ແລ້ວ ຖືວ່າພວກເຮົາຍັງຢູ່ໃນລະດັບອ່ອນນ້ອຍ ນີ້ຄືສິ່ງທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫລວງ ເມື່ອເຂົ້າສູ່ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC) ໃນປີ 2015. ຂະນະທີ່ປະທານສະພາອຸດສາຫະ ກຳ ແລະ ການຄ້າຮຽກຮ້ອງຜູ້ປະກອບການທຸກຂະແໜງລືມສິ່ງທີ່ເປັນອະຄະຕິຕໍ່ກັນ ແລ້ວມາຈັບມືກັນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດ ແຂ່ງຂັນ ໄດ້ ໃນ ເວທີ AEC. ທ່ານ ສີສະ ຫວາດ ທິລາ ວົງ ປະ ທານ ສະພາ ອຸດ ສາຫະ ກຳ ແລະ ການ ຄ້າ ແຫ່ງ ຊາດ ໄດ້ກ່າວຢູ່ ກອງ ປະຊຸມ ທຸລະ ກິດ ລາວ ຄັ້ງທີ 8 ເມື່ອ ບໍ່ ດົນ ນີ້ວ່າ: ເພື່ອ ເຮັດ ໃຫ້ ເສດຖະກິດ ຂອງ ລາວ ເຂັ້ມ ແຂງ ສາມາດ ແຂ່ງຂັນ
ກັບ ພາກ ພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໄດ້ ໂດຍສະ ເພາະ ນັບ ແຕ່ ສປປ. ລາວ ໄດເຂົ້າ ເປັນ ສະມາຊິກ ອົງການ ການ ຄ້າ ໂລກ (WTO) ແລະ ການ ກຽມ ເຂົ້າ ປະຊາ ຄົມ ເສດຖະກິດ ອາ ຊຽນ ໃນ ປີ 2015, ພວກ ເຮົາ ຕ້ອງ ໄດ້ ຮ່ວມ ກັນ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາຢ່າງ ຈິງ ຈັງລະ ຫວ່າງ ພາກລັດກັບພາກ ທຸລະ ກິດ ເອກ ກະ ຊົນທາງ ນິຕິ ກຳ ຕ່າງໆ, ກົນ ໄກ ທີ່ ຍັງ ບໍ່ ທັນ ເປັນລະບົບຄົບ ຊຸດ ອັນເປັນການ ກົດ ໜ່ວງ ຖ່ວງດຶງການ ບໍລິການ ໃຫ້ ຊັກ ຊ້າ ແລະ ມີ ຫລາຍ ຂັ້ນຕອນເພື່ອ ເຮັດໃຫ້ ທຸລະ ກິດ ພາຍ ໃນ ປະ ເທດ ເຂັ້ມ ແຂງ. ເນື່ອງ ຈາກ ວ່າ ຜ່ານ ມາ, ພາກ ທຸລະກິດ ຢູ່ ລາວຍັງ ອ່ອນ ນ້ອຍ, ປະສິດທິ ຜົນ ບໍ່ ທັນ ສູງ ແລະ ຂາດ ປະສົບ ການ ຕໍ່ ການ ເຊື່ອມ ໂຍງ ການແຂ່ງຂັນ ໃນ ລະດັບ ສາກົນ.ແນວໃດກໍດີ, ການທີ່ ສປປ. ລາວ ຈະ ໄດ້ ເຂົ້າ ໃນ ກຸ່ມ ປະຊາ ຄົມ ເສດຖະກິດ ອາ ຊຽນ AEC ໃນປີ 2015 ນັ້ນ, ຕ້ອງ ສ້າງ ເສດຖະກິດ ໃຫ້ ເຂັ້ມແຂງ ສາມາດ ແຂ່ງ ຂັນໄປ ຕາມ ກົນ ໄກ ເສດຖະກິດ ຕະຫລາດໄດ້, ແຕ່ ກ່ອນ ອື່ນ ໝົດ ຕ້ອງ ພ້ອມກັນ ບຸກທະລຸ ດ້ານ ຈິນ ຕະນາ ການ ໃໝ່ໂດຍ ໃຫ້ທຸກ ຝ່າຍຫລຸດຜ່ອນ ອັກຄະຕິ ທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ ກັນ ລະຫວ່າງ ພາກ ລັດກັບ ເອກ ກະ ຊົນ ແລ້ວ ຫັນໜ້າ ມາ ຮ່ວມມື ກັນ ເພື່ອ ແກ້ ໄຂ ຂອດ ຫຍຸ້ງຍາກ ກົ ດໜ່ວງ ໃຫ້ ແກ່ ທຸລະ ກິດ ເພື່ອ ຍາດ ໂອ ກາດ ສ້າງ ບົດບາດໃຫ້ ລັດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເອ ກະ ຊົນ ເຂັ້ມ ແຂງໝັ້ນຄົງ ຕາມ ແນວທາງ ຂອງ ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ກຳນົດ ໄວ້ ໃຫ້ ປາກົດ ຜົນ ເປັນ ຈິງ.ແນວ ໃດ ກໍ ດີ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງ ອຸດສາຫະ ກຳ ແລະ ການ ຄ້າ ໃຫ້ ຮູ້ ວ່າ: ເພື່ອ ເພີ່ມ ຄວາມ ສາມາດ ດຶງ ດູດການລົງທຶນ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມ ເຊື່ອມໂຍງ ເສດຖະກິດ ກັບ ສາກົນ ໂດຍພາຍຫລັງກະຊວງ ຂອງຕົນ ໄດ້ ຮັບ ວຽກສ່ວນໜຶ່ງ ຈາກ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການ ລົງທຶນ ໃນ ປີ 2011 ກໍ ໄດ້ ເອົາ ໃຈ
ໃສ່ ຢ່າງ ຈິງ ຈັງ ປັບປຸງ ກົດໝາຍ ການສົ່ງ ເສີມ ການ ລົງທຶນ ແລະ ກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍ ວິ ສາ ຫະກິດ ໃຫ້ ສອດຄ່ອງ ດີຂຶ້ນກັບ ສະພາບ ຕົວ ຈິງຂອງ ປະ ເທດ ແລະ ສາກົນ ແລະ ເປີດ ບໍລິການ ຜ່ານ ປະ ຕູ ດຽວ ຢູ່ ສູນ ກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ. ຜົນສຳ ເລັດ ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ ຂັ້ນຕອນ ການ ຂຶ້ນທະບຽນ ວິສາຫະກິດ ຕ່າງໆ ສະດວກ ສະບາຍ ແລະ ວ່ອງໄວ ຂຶ້ນຢ່າງ ຈະ ແຈ້ງ ເຊິ່ງ ໄດ້ຮັບການຕອບຮັບ ດີ ຈາກ ສັງຄົມ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນ ນັກ ລົງທຶນ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງປະ ເທດ. ທັງ ໝົດນີ້ ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ບັນດາ ອົງການ ການເງິນສາກົນເປັນຕົ້ນທະນາຄານ ໂລກ (WB) ຈັດໃຫ້ປະເທດເຮົາ ເປັນ ປະ ເທດ ທີ່ມີ ຄວາມ ສະດວກ ຕໍ່ ການ ສ້າງຕັ້ງວິສາ ຫະກິດ ແລະ ໄດ້ ປະກາດ ຜົນ ສຳຫລວດ ຄວາມ ສະດວກ ໃນ ການ ດຳເນີນ ທຸລະ ກິດ ຂອງ ບັນດາ ປະ ເທດ ປະຈຳປີ 2013 ເຊິ່ງປະເທດເຮົາກໍຈັດຢູ່ ໃນ ອັນ ດັບ ທີ 163 ຈາກ 185 ປະເທດ ໂດຍດີ ຂຶ້ນສອງ ອັນ ດັບ ເມື່ອທຽບ ໃສ່ ປີ 2012 ແລະ ເປັນ ອັນດັບ 2 ຂອງ ບັນດາປະ ເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ຖັດຈາກ ປະ ເທດ ສິງກະ ໂປ.
ມາ ຮອດ ປັດຈຸບັນ, ບັນດາ ຫົວໜ່ວຍ ທຸລະ ກິດ ເພີ່ມ ຂຶ້ນເປັນຈຳນວນຫລາຍ ເຊັ່ນ: ສົກປີ 2011-2012 ເພີ່ມ ຂຶ້ນເຖິງ 45% ແລະ ມາຮອດ ທ້າຍ ເດືອນ ເມສາປີນີ້, ທົ່ວ ປະ ເທດ ມີ ວິ ສາ ຫະກິດ ຫລາຍ ກວ່າ 92 ພັນ ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ມີ ທຶນ ຈົດ ທະບຽນ ຫລາຍ ກວ່າ 6 ແສນ
ຕື້ກີບ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ : ໜັງສືພິມປະເທດລາວ ວັນສຸກ 27 ກັນຍາ 2013 ສະບັບ​ທີ 3.260