ເປົ້າໝາຍຂອງກຸ່ມນັກລົງທືນ

– ກຸ່ມເປົ້າຫມາຍຫຼັກແມ່ນບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດ ເຊິ່ງເປັນອຸດສາຫະກໍາທີ່ຕ້ອງການແຮງງານຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ການຜະລິດເກີບ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມແລະຂອງຫຼິ້ນ ແລະ ການປະກອບຊິ້ນສ່ວນຂອງສິ່ງຕ່າງໆ.
– ຄ່າແຮງງານຢູ່ໃນສ.ປ.ປ.ລາວແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າກວ່າບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ ແລະ ຍັງໄດ້ຮັບໂກຕາພິເສດໃນການສົ່ງສິນຄ້າອອກສູ່ ບັນດາປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວໃນເອີຣົບ ແລະ ອາເມລິກາ.