ແຜນການພັດທະນາ

ສະຫວັນປັກຈະຖືກພັດທະນາເປັນ4ໄລຍະດັ່ງລຸ່ມນີ້:
ໄລຍະທີ 1

 • ເນື້ອທີ່ຂອງການພັດທະນາ : 49.35 ເຮັກຕາ
 • ຈຳນວນພື້ນທີ່ດິນ : 39
 • ເນື້ອທີ່ຂອງພື້ນທີ່ດິນທັງໝົດ : 40.26 ເຮັກຕາ
 • ຫ້ອງການພາສີ ແລະໜ່ວຍບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວ : 2.78 ເຮັກຕາ
 • ໄລຍະເວລາຂອງການພັດທະນາ : ເດືອນກຸມພາ ປີ 2008 – ເດືອນກຸມພາ ປີ 2011 (3 ປີ)

ໄລຍະທີ 2

 • ເນື້ອທີ່ຂອງການພັດທະນາ : 64.09 ເຮັກຕາ
 • ຈຳນວນພື້ນທີ່ດິນ : 58
 • ເນື້ອທີ່ຂອງພື້ນທີ່ດິນທັງໝົດ : 57.40 ເຮັກຕາ
 • ໄລຍະເວລາຂອງການພັດທະນາ : ເດືອນກຸມພາ ປີ 2011 – ເດືອນກຸມພາ ປີ 2013 (2 ປີ)

ໄລຍະທີ 3

 • ເນື້ອທີ່ຂອງການພັດທະນາ : 62.13 ເຮັກຕາ
 • ຈຳນວນພື້ນທີ່ດິນ : 35
 • ເນື້ອທີ່ຂອງພື້ນທີ່ດິນທັງໝົດ : 43.45 ເຮັກຕາ
 • ພື້ນທີ່ສຳລັບການຄ້າ ແລະ ທີ່ພັກອາໄສ : 6.18 ເຮັກຕາ
 • ໄລຍະເວລາຂອງການພັດທະນາ : ເດືອນກຸມພາ ປີ 2013 – ເດືອນກຸມພາ ປີ 2015 (2 ປີ)

ໄລຍະທີ 4

 • ເນື້ອທີ່ຂອງການພັດທະນາ : 58.66 ເຮັກຕາ
 • ຈຳນວນພື້ນທີ່ດິນ : 14
 • ເນື້ອທີ່ຂອງພື້ນທີ່ດິນທັງໝົດ : 31.50 ເຮັກຕາ
 • ພື້ນທີ່ສຳລັບການຄ້າ ແລະ ທີ່ພັກອາໄສ : 17.44 ເຮັກຕາ
 • ໄລຍະເວລາຂອງການພັດທະນາ : ເດືອນກຸມພາ ປີ 2015 – ເດືອນກຸມພາ ປີ 2017 (2 ປີ)

ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການພັດທະນາເຖິງ ວັນທີ27 ເດືອນພຶດສະພາ ປີ2013