ການບໍລິການ

  • ຈັດຕັ້ງ, ວາງແຜນ ແລະ ດໍາເນີນການພັດທະນາຢູ່ໃນ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ.
  • ພັດທະນາ ແລະ ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ອາຄານການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ສໍາລັບສະຫວັນປັກ.
  • ຊ່ວຍນັກລົງທຶນໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນກຳໄລສູງສຸດຈາກການລົງທຶນ ພາຍໃຕ້ແຜນນະໂຍບາຍທີ່ໜ້າສົນໃຈຂອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ.
  • ກວດກາແລະຕິດຕາມໃບຄໍາຮ້ອງສຳລັບການຂໍສະຫມັກເຂົ້າມາລົງທຶນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ນັກລົງທຶນວ່າຈະໄດ້ຮັບຄໍາຕອບພາຍໃນ 5ວັນ ລັດຖະການ.
  • ສະຫນອງເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມຂອງການລົງທຶນທີ່ໝັ້ນຄົງ ເພື່ອຮັກສາສິດທິຜົນປະໂຫຍດຂອງນັກລົງທຶນ.
  • ເປັນສື່ກາງລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ນັກລົງທຶນຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທຶນ.
  • ສະໜອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານການຂົນສົ່ງທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນ ເພື່ອສົ່ງສິນຄ້າໄປຫາທ່າເຮືອທະເລນ້ໍາເລິກ ທີ່ດານັງ (ປະເທດຫວຽດນາມ) ແລະ ທ່າເຮືອທະເລນ້ໍາເລິກສາກົນທີ່ຊົນບຸລີ (ປະເທດໄທ).
  • ຈັດຫາບຸກຄະລາກອນແລະຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາການ ເພື່ອຮັບປະກັນເຖິງຄຸນນະພາບຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນ.