ແຜນຜັງທີ່ວາງໄວ້

ການພັດທະນາເຂດການຄ້າ ແລະ ທີ່ພັກອາໄສທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້