ອັດຕາພາສີ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ

ອັດຕາພາສີ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆຕໍ່ກັບແຮງງານ, ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ແລະ GSP

ໄຟຟ້າUSD 0.09 ໂດລາສະຫາລັດ / kWh
ນ້ຳປະປາUSD 0.65 ໂດລາສະຫາລັດ / m³
ຄ່າແຮງງານຕ່ຳສຸດທີ່ອະນຸມັດອອກມາແລ້ວUSD 112.00 ໂດລາສະຫາລັດ / ເດືອນ
ການເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນຂອງບໍລິສັດ (ພາຍຫຼັງໝົດໄລຍະເວລາຂອງການຍົກເວັ້ນພາສີອາກອນ ໂດຍອີງຕາມດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 177)ຕ່ຳສຸດ 8% - ສູງສຸດ 10%
ອາກອນລາຍໄດ້ສ່ວນບຸກຄົນ (ລວມທັງຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄົນທ້ອງຖິ່ນ)5% ຄົງທີ່ຕະຫຼອດໄປ
ການສົ່ງອອກສິນຄ້າຈາກຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກຳໄປຫາສະຫະພາບເອີຣົບ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ປະເທດອື່ນໆໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດຢ່າງເຕັມທີ່ໃນ GSP (Generalised Scheme of Preferences)
ພາສີນໍາເຂົ້າແລະສົ່ງອອກຂອງຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກຳແລະສິນຄ້າຍົກເວັ້ນພາສີຊົ່ວຄາວ ຫຼື ຍົກເວັ້ນພາສີເລີຍ

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ 1 ໂດລາສະຫາລັດ = 7,832 ກີບ (ວັນທີ27 ກັນຍາ ປີ2013)