ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ເນື້ອທີ່ດິນ21,744 km2 (ເປັນແຂວງທີ່ກວ້າງທີ້ສຸດ)
ຈຳນວນປະຊາກອນປະມານ 1 ລ້ານຄົນ (ຫຼາຍກ່ວາແຂວງອື່ນໆ)
GDPຕໍ່ຂະແໜງການກະສິກໍາ: 60%, ບໍລິການ: 22%, ອຸດສາຫະກໍາ: 18%
ສິນຄ້າສົ່ງອອກຫຼັກຫີນກາວ, ຜະລິດຕະພັນໄມ້, ທໍາມະຊາດແຜ່ນແພທີ່ຍ້ອມຈາກທຳມະຊາດ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້, ຄໍາ ແລະ ທອງແດງ.
ຂໍ້ໄດ້ປຽບໂດຍສົມທຽບ- ອຸດົມສົມບູນດ້ວຍຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ແຮ່ທາດ.
- ມີເນື້ອທີ່ດິນແລະແຫຼ່ງນ້ຳຫຼາຍ.
- ອຸດົມສົມບູນດ້ວຍສິ່ງທີ່ທໍາມະຊາດສ້າງມາ ແລະ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ.
- ເຂົ້າສູ່ປະເທດໄທໂດຍກົງໄດ້ ໂດຍຜ່ານຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີສອງ.
- ໃຊ້ເວລາສັ້ນລົງໃນການໄປສູ່ພາກກາງຂອງຫວຽດນາມ ແລະ ມີທີ່ຕັ້ງຍຸດທະສາດທີ່ດີລະຫວ່າງ ບັນດາປະເທດທີ່ຢູ່ພາກເຫນືອ- ພາກໃຕ້ ແລະ ພາກຕາເວັນອອກ.