ຮູບພາບເຫດການຕ່າງໆ

ຮູບພາບຂອງເຫດການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ
[nggallery id=1]

ຄວາມຄືບໜ້າຂອງວຽກງານການພັດທະນາ
[nggallery id=2]

ຢ້ຽມຢາມໂດຍ Dr.Nam VIYAKETH ລັດທະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໃນວັນທີ31 ມີນາ ປີ 2013
[nggallery id=7]

ຢ້ຽມຢາມໂດຍທ່ານ Thongsing THAMMAVONG ນາຍົກລັດທະມົນຕີແຫ່ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ໃນວັນທີ1 ເມສາ ປີ 2011
[nggallery id=8]

ຢ້ຽມຢາມໂດຍທ່ານ Doungchay Phichith ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ໃນວັນທີ12 ພຶດສະພາ ປີ 2011
[nggallery id=9]

ການສໍາມະນາກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມການລົງທຶນລະຫ່ວາງ ສປປລາວ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ
[nggallery id=11]

ພິທີເປີດເຂດພັດທະນາໃນໄລຍະທີ 1 ຢ່າງເປັນທາງການຂອງສະຫວັນປັກ ໃນວັນທີ 20 ພະຈິກ ປີ 2011
[nggallery id=12]

ການຢ້ຽມຢາມຂອງ NCCIM
[nggallery id=15]