ຮູບພາບເຫດການຕ່າງໆ

ຮູບພາບຂອງເຫດການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ

ຄວາມຄືບໜ້າຂອງວຽກງານການພັດທະນາ

ຢ້ຽມຢາມໂດຍ Dr.Nam VIYAKETH ລັດທະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໃນວັນທີ31 ມີນາ ປີ 2013

ຢ້ຽມຢາມໂດຍທ່ານ Thongsing THAMMAVONG ນາຍົກລັດທະມົນຕີແຫ່ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ໃນວັນທີ1 ເມສາ ປີ 2011

ຢ້ຽມຢາມໂດຍທ່ານ Doungchay Phichith ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ໃນວັນທີ12 ພຶດສະພາ ປີ 2011

no images were found

ການສໍາມະນາກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມການລົງທຶນລະຫ່ວາງ ສປປລາວ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ

ພິທີເປີດເຂດພັດທະນາໃນໄລຍະທີ 1 ຢ່າງເປັນທາງການຂອງສະຫວັນປັກ ໃນວັນທີ 20 ພະຈິກ ປີ 2011

ການຢ້ຽມຢາມຂອງ NCCIM

no images were found