ວີດີໂອ

ການແລກປ່ຽນສັນຍາກັບນັກລົງທຶນປະເທດຮົງກົງ ແລະ ສັກຂີພະຍານ ເຊິ່ງແມ່ນນາຍົກລັດຖະລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ແລະ ນາຍົກລັດຖະລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດມາເລເຊຍ.

ການແລກປ່ຽນສັນຍາກັບນັກລົງທຶນປະເທດຮົງກົງ ແລະ ສັກຂີພະຍານ ເຊິ່ງແມ່ນນາຍົກລັດຖະລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ແລະ ນາຍົກລັດຖະລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດມາເລເຊຍ.


ວີດີໂອຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ : ສິນຄ້າ ແລະ ປະຊາຊົນກຳລັງເຄື່ອນຍ້າຍຕາມແລວທາງຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ອີງຕາມເສັ້ນທາງສາຍໃໝ່ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງດ້ານການຂົນສົ່ງອັນໃໝ່ ເຊິ່ງເລີມແຕ່ປະເທດໄທຜ່ານມາຍັງປະເທດລາວ. ສໍາລັບຄອບຄົວຄົນລາວທົ່ວໄປທີ່ດໍາລົງຊີວິດລຽບຕາມແລວທາງຫລວງນີ້, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມາດຕະຖານການດໍາລົງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າສູງຂຶ້ນ ແລະ ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີກວ່າເກົ່າ.